مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS 20 - * 20 Gigabytes Storage
* 200 GB's Transfer
* 256MB RAM Guaranteed
* 512MB RAM Burstable
* 4 IP Addresses

VPS 40 - * 40 Gigabytes Storage
* 350 GB's Transfer
* 512MB RAM Guaranteed
* 1024MB RAM Burstable


Managed VPS -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.