مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Citynets- 80hrs per Month - 80 Hours Per Month

Citynets- Dialup Lite+ - 400 Hours Per Month With Accelerator

Citynets-Dialup Lite - Dial-up Internet Access 400 Hours

Citynets-Unlimited - Unlimited Hours per month, 3-email accounts. Includes accelerator

Email Only - No other services- only Email

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.